M:tel stipendije 2016.

0
1766

Sve počinje pravim izborom

Kompanija m:tel je 01. novembra 2016. godine objavila Konkurs o dodjeli 25 stipendija istaknutim studentima prvog ciklusa studija u BiH. Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objave.

Studenti koji postanu m:stipendisti primaće mjesečno iznos od 300 KM do kraja prvog ciklusa studija.

Ko može postati m:stipendista?

m:stipendista može biti student završne godine ili apsolvent prvog ciklusa studija sljedećih fakulteta i odsjeka:

Univerzitet u Banjoj Luci, Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, programi:

 • Računarstvo i informatika
 • Elektronika i telekomunikacije

Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, I. Sarajevo, studijski programi:

 • Računarstvo i informatika
 • Automatika i elektronika

Univerzitet u Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Sarajevo, odsjeci:

 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • Automatika i elektronika

Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike, Tuzla, usmjerenja:

 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije

Sveučilište u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva, studij:

 • Računarstvo

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Fakultet informacionih  tehnologija, Mostar

Koliki prosjek mora imati student koji želi da aplicira na ovaj konkurs?

Prosjek ocjena potreban da biste se mogli prijaviti je 8 i iznad 8.

Koje kriterijume treba da ispunjava student, potencijalni m:stipendista?

Opšti uslovi koje treba da ispunjava student su sljedeći:

 • da je redovan student završne godine prvog ciklusa studija na univerzitetima u Bosni Hercegovini, i to ukoliko prvi ciklus studija traje tri godine student treće godine ili ukoliko traje četiri godine student četvrte godine i apsolvent kome nije istakao apsolventski staž;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da ima stalno mjesto prebivališta na teritoriji Bosne i Hercegovine;
 • da u dosadašnjem studiranju nije obnovio nijednu godinu studija;
 • da nije stariji od 26 godina;
 • da ima prosjek ocjena od i veći od 8,00;
 • da je upisao studijski program iz jedne od naučnih oblasti navedenih u prvom pitanju.

Pored opštih, boduju se i posebni uslovi, a to su:

 • postignut uspjeh na međunarodnim stručnim i naučnim takmičenjima;
 • posjedovanje međunarodno priznatog sertifikata iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (industrijski sertifikat);
 • osvojene nagrade u oblastima koje nisu predmet studija i aktivno učestvovanje u humanitarnim akcijama, odnosno društveno odgovornim projektima.

Koliko bodova nose opšti a koliko posebni uslovi?

Maksimalan zbir bodova za opšte uslove konkursa je 80.

Kriterijume za dodatne bodove pogledajte ovdje.

 

Koja dokumenta je potrebno poslati na konkurs?

Uz popunjen obrazac prijave na konkurs, sa CV-jem, adresom prebivališta i tel. brojevima, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, studenti prilažu:

 1. uvjerenje o državljanstvu;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. potvrdu o mjestu prebivališta;
 4. potvrdu sa fakulteta  da u toku studija nisu obnavljali nijednu godinu studija;
 5. potvrdu o upisanoj godini studija i prosjek ocjena u toku studija – prosjek ocjena na potvrdi treba biti iskazan tako da odgovara sistemu ocjena od 5 do 10.

Dokazi o ispunjavanju navedenih uslova biti originali ili ovjerene kopije, a dokazi pod rednim brojem 3, 4 i 5, ne stariji od tri mjeseca.

Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, studenti prilažu:

 • Za učestvovanje na međunarodnim stručnim i/ili naučnim takmičenjima (osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto u pојеdinаčnој ili grupnој kоnkurеnciјi) iz оblаsti kоја је prеdmеt studirаnjа – kopiju diplome ili drugu službenu potvrdu nadležnog tijela takmičenja о оsvојеnоm mјеstu nа tаkmičеnju, tоkоm pеriоdа studirаnjа.
 • Za međunarodno priznat sеrtifikаt (industrijski), pоtrеbnо је dоstаviti оvјеrеnu kоpiјu sеrtifikаtа, оdnоsnо оriginаlnu pоtvrdu o položenom ispitu ustаnоvе kоја је nadležna za оrgаnizоvаnje pоlаgаnja i izdavanje međunarodno priznatog sertifikata (CISCO certification, Microsoft certification, Unix certification, Oracle certification i drugi industrijski sertifikati).
 • Zа оsvојеnе nаgrаdе ili pоstignućа u оblаstimа kоје nisu prеdmеt studiја, а kоје su оsvојеnе u tоku studirаnjа – kultura, umјеtnоst i spоrt (оbјаvlјеnа knjigа, аutоrskа izlоžbа umјеtničkih rаdоvа, spоrtski uspјеsi, i sličnо), pоtrеbnо је dоstаviti diplоmu, оdnоsnо pоtvrdu о оsvојеnој nаgrаdi ili pоstignutоm uspјеhu, kојu је dоdiјеliо оrgаnizаtоr tаkmičеnjа ili оrgаnizаciја kоја је dоdiјеlilа nаgrаdе (izdаvаčkа kućа, gаlеriја, spоrtski klub, i sličnо).

Zа аktivnо učеstvоvаnjе u humаnitаrnim аkciјаmа, оdnоsnо društvеnо оdgоvоrnim prојеktimа, pоtrеbnо је dоstаviti pоtvrdu оd оrgаnizаtоrа аkciје ili nоsiоcа prојеktа, оdnоsnо zvаnični dоkumеnt оvlаšćеnоg tiјеlа kојim sе pоtvrđuје аktivnо člаnstvо u humаnitаrnim оrgаnizаciјаmа tоkоm pеriоdа studirаnjа (kоpiја knjižicе dоbrоvоlјnоg dаvаlаštvа krvi, pоtvrdа humаnitаrnе оrgаnizаciје, i sličnо).

Gdje će se nalaziti podaci o pristiglim prijavama i rang lista kandidata?

Ukupan broj pristiglih prijava kao i rang-lista se objavljuju na internet stranici www.mtel.ba.

Šta u slučaju da neki student ima prigovor na rang listu?

Studenti koji su podnijeli prijavu na konkurs imaju pravo prigovora na rang-listu, a podnose ga generalnom direktoru u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja rang-liste.

Šta u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak ukupan zbir bodova?

U slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak ukupan zbir bodova, prednost će imati kandidat sa većim zbirom iz opštih uslova, tj. prosjekom ocjena.

Šta u slučaju da dva ili više kandidata imaju jednak ukupan zbir bodova i jednak broj bodova iz opštih uslova konkursa?

U slučaju istog ukupnog broja bodova i bodova iz opštih uslova konkursa, prednost se utvrđuje sljedećim redoslijedom:

 1. kаndidаt kојi је pоstigао bоlјi uspјеh u vеzi sа оsvојеnim mјеstоm pо оsnоvu učеstvоvаnjа nа mеđunаrоdnim stručnim i/ili nаučnim tаkmičеnjimа (pо rаngu оsvојеnоg mјеstа – prvо, drugо, trеćе);
 2. kаndidаt kојi imа višе оsvојеnih nаgrаdа nа mеđunаrоdnim stručnim i/ili nаučnim tаkmičеnjimа;
 3. kаndidаt kојi pоsјеduје međunarodno priznat sеrtifikаt iz oblasti koja je predmet studiranja.

Koje su obaveze Davaoca i Korisnika stipendije?

m:tel, odnosno Davalac stipendije će potpisati sa studentima, odnosno Korisnicima stipendija, ugovore o stipendiranju u kojima će se jasno precizirati međusobna prava i obaveze.

Ugovor o stipendiranju sadrži:

 • podatke o ugovornim stranama;
 • naziv visokoškolske ustanove, godina studija, nivo studija i naziv studijskog programa;
 • početak i trajanje stipendije;
 • visinu i način isplate stipendije;
 • rokove isplate stipendije;
 • obaveze davaoca stipendije;
 • obaveze korisnika stipendije;
 • posebnu obavezu korisnika o povratu stipendije;
 • raskid ugovora i uslovi u vezi sa raskidom ugovora i
 • ostala prava i obaveze ugovornih strana.

m:tel se obavezuje da će:

 • mjesečno isplaćivati stipendije u iznosu od po 300 KM;
 • na zahtjev studenta omogućiti praksu u kompaniji, u trajanju do mjesec dana
 • imenovati stručnjaka u kompaniji koji će imati ulogu mentora studentu u toku obavljanja prakse;
 • stipendirati studenta do završetka prvog ciklusa studija, ukoliko student ne izgubi pravo na stipendiju.

Student se obavezuje:

 • da će završiti školovanje u redovnom roku (do isteka apsolventskog staža, koji traje najduže 12 mjeseci)
 • da će se nakon završetka prvog ciklusa studija staviti na raspolaganje kompaniji i zaključiti ugovor o radu, ukoliko m:tel studentu, kao korisniku stipendije, ponudi zaključivanje ugovora o radu.

Do kada je rok za podnošenje prijave?

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno do 30.11.2016. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kako se prijave dostavljaju m:tel-u?

Prijave se mogu dostaviti lično na protokol kompanije ili preporučenom poštom  na adresu:
Mtel, a.d. Banja Luka,
ul. Vuka Karadžića broj 2,
78 000 Banja Luka,
n/r predsjednika Komisije za izbor i rangiranje studenata za dodjelu stipendija, i sa naznakom NE OTVARATI.

 • Formular za prijavu možete preuzeti ovdje
 • Oglas konkursa u pdf-u možete preuzeti ovdje
 • Sve informacije u vezi sa konkursom za m:stipendiste možete dobiti putem e-mail adrese: konkurs@mtel.ba

Izvor i dodatne informacije

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.