KONURS ZA FINANSIRANJE NAUČNIH I ISTRAŽIVAČKIH RADOVA

Otvoren je poziv organizacije COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji) za finnansijsku podršku stvaranju istraživačkih mreža pod nazivom COST Actions. Cilj ove aktivnosti je umrežavanje evropskih naučno-istraživačkih mreža.

COST je uspostavljen odozdo prema gore, što znači da istraživači mogu stvoriti mrežu na osnovu vlastitih istraživačkih interesa i ideja – podnošenjem prijedloga na Otvoreni poziv COST. Prijedlog može biti na bilo kojem naučnom polju. COST akcije su interdisciplinarne i otvorene. Moguće je pridružiti se akcijama koje su u toku, te se stoga kontinuirano proširuju tokom perioda finansiranja od četiri godine. COST je zainteresiran za saradnju različitih strana, te često uključuje privatni sektor, kreatore politike kao i civilno društvo.

Od 1971. COST dobija sredstva EU u okviru različitih okvirnih programa za istraživanje i inovacije, kao što je Horizon 2020.

Finansiranje COST-a namjerava dopuniti nacionalne istraživačke fondove, jer su oni isključivo namijenjeni aktivnostima suradnje, poput radionica, konferencija, sastanaka radnih grupa, škola za obuku, kratkoročne naučne misije, te aktivnosti širenja i komunikacije.

COST osigurava međunarodno finansiranje istraživanja za istraživače radi uspostavljanja njihovih interdisciplinarnih istraživačkih mreža u Europi i šire. Te mreže odozdo prema gore rade 4 godine i pomažu u izgradnji kapaciteta. Kroz ove mreže, takozvane COST akcije, COST osigurava sredstva za organiziranje sastanaka, škola za obuku, kratkoročne naučne misije ili druge aktivnosti umrežavanja u širokom rasponu znanstvenih tema. Na ovaj način se promovira globalno umrežavanje istraživanja koje finansiraju nacionalna društva.

Prosječna podrška za COST akciju je 130.000 eura godišnje (ovisno o budžetu) za učešće od strane obično 25 članica COST-a. COST poziva istraživače širom Evrope da podnesu prijedloge za akcije putem kontinuiranog otvorenog poziva, bez obzira na to koje im je područje interesa. Osim uspostavljanja vlastite akcije, istraživači se mogu pridružiti postojećoj mreži.

Prijaviti se mogu istraživači i inovatori sa univerziteta, javnih i privatnih institucija, iz nevladinih organizacija, industrije, kao i malih i srednjih preduzeća. Poseban naglasak se stavlja na aktivnosti koje uključuju istraživače iz manjih zemalja članica COST-a sa ciljem povećanja njihovog učešća.

Stoga su COST akcije otvorene za:

  • sva područja nauke i tehnologije (uključujući interdisciplinarna, nova i nova polja);
  • sve vrste institucija (akademije, javne ustanove, mala i srednja preduzeća / industrija, nevladine organizacije, evropske / međunarodne organizacije itd.)
  • sve faze karijere; i
  • svi članice COST-a (zasnovano na obostranoj koristi). Članice koje nisu COST mogu se pridružiti na osnovu uzajamne koristi, uključujući susjedne zemlje i međunarodne zemlje partnere. Za više informacija o međunarodnoj saradnji, pogledajte ovdje.

Za daljnje informacije o zahtjevima za sudjelovanjem možete pogledati pravila za implementaciju COST-a u kojima su navedeni uslovi za učešće i uspostavu COST akcija.

Naredni rok prijave je 29. april, a poziv nakon toga će biti otvoren do jeseni 2020. godine.

Za više informacija pogledajte link https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/how-to-apply/


Comments

One response to “KONURS ZA FINANSIRANJE NAUČNIH I ISTRAŽIVAČKIH RADOVA”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.