Феријална пракса у Централној банци Босне и Херцеговине

Централна банка пружа могућност студентима завршних година првог циклуса студија на високошколским установама у Босни и Херцеговини, првенствено економског смјера, да обаве феријалну праксу у Централној банци Босне и Херцеговине.

Циљ обављања феријалне праксе је пружање могућности студентима да стекну практична знања и употпуне своја знања стечена током школовања.

Пријава за обављање феријалне праксе се подноси на прописаном обрасцу пријаве Централне банке Босне и Херцеговине и доставља се Одјељењу за управљање људским ресурсима у периоду од јануара до марта мјесеца за текућу годину, а феријална пракса се обавља од априла до октобра.

Студентима који задовољавају критеријуме Централне банке Босне и Херцеговине за обављање феријалне праксе доставља се одлука о обављању феријалне праксе, а студенти који нису задовољили критеријуме о статусу своје пријаве обавјештавају се путем e-mailа.

За вријеме обављања феријалне праксе студентима се додјељује службеник Централне банке Босне и Херцеговине који ће им у том периоду бити ментор. Уз надзор ментора, студенти се укључују у обављање послова из дјелокруга рада организационог облика у који је студент распоређен, што има за циљ стицање практичног искуства и усавршавања вјештина и знања у областима које студирају.

Феријална пракса траје максимално 20 радних дана и за вријеме обављања феријалне праксе Централна банка исплаћује накнаду у висини накнаде за исхрану у току рада.

Студијска пракса у Централној банци Босне и Херцеговине

Осим студентима завршних година првог циклуса студија на високошколским установама у Босни и Херцеговини, Централна банка, у складу са својим могућностима и расположивим капацитетима, може омогућити обављање праксе за студенте постдипломског и докторског студија на високошколским установама у Босни и Херцеговини који се баве проучавањем тема из области банкарства и централног банкарства.

Пријава за обављање студијске праксе се подноси на прописаном обрасцу пријаве Централне банке Босне и Херцеговине.

Након разматрања пријаве од стране менаџмента Централне банке Босне и Херцеговине, студент односно академски истраживач се о статусу пријаве обавјештава на начин да се у случају одобравања обављањастудијске праксе студенту односно академском истраживачу достави одлука о обављању студијске праксе, односно у виду обавјештења достављеног путем e-mailау случају да Централна банка Босне и Херцеговине није у могућности да обезбиједи обављање студијске праксе.

За вријеме обављања студијске праксе, студенту односно академском истраживачу се додјељује службеник Централне банке Босне и Херцеговине који ће му у том периоду бити ментор.

Студентска пракса траје од пет до десет радних дана и за вријеме обављања студентске праксе Централна банка Босне и Херцеговине не исплаћује накнаду.

 

Извор