PROnađi se!

Profesionalna orijentacija i karijerno savjetovanje

PROnađi se!

Servis profesionalne orijentacije i karijernog savjetovanja obuhvata:

  • profesionalnu orijentaciju– (ispitivanje interesovanja, sposobnosti, ličnosti, motivacije pojedinca i njihove usklađenosti sa zahtjevima profesije)
  • karijerno savjetovanje– na osnovu dobijenih podataka o pojedincu vrše se procjena i savjetovanje vrše se primjenom različitih instrumenata kao što su upitnici i testovi te metod intervjuisanja koji u kombinaciji daju procjenu interesovanja, sposobnosti i ličnosti.

Takođe, na ovaj način zainteresovani se mogu upoznaju sa zahtjevima određene profesije, kao i o njenoj potražnji na tržištu rada  te drugim informacijama koje u određenoj mjeri utiču na izbor budućeg zanimanja. Mladi često ne poznaju dovoljno ni svoje sposobnosti, a ni zahtjeve buduće profesije, kao ni njenu zastupljenost na tržištu rada. Osim toga, čak i oni koji imaju ideju šta da studiraju često nisu svjesni motivišućih faktora koji su ih naveli na taj izbor, a koji možda nije u skladu sa njihovim stvarnim željama i sposobnostima.

Ciljevi su:

  • pomoći pojedincu u odabiru odgovarajućeg zanimanja
  • pomoći mu da se nađe na onom mjestu koje mu najviše odgovara
  • pomoći mu da se nađe na onom mjestu na kojem ima najviše izgleda za uspjeh i zadovoljstvo u radu

Usklađenost sposobnosti, ličnosti i interesovanja sa zahtjevima profesije je preduslov efikasnog rada i zadovoljnog radnika.

  • 2 psihologa-supervizora
  • Preko 400 ispitanika
  • Preko 10 različitih vrsta testova