VKS

VRŠNJAČKI KARIJERNI SAVJETNICI
na javnim i privatnim visokoškolskim institucijama.

Projekat „Vršnjački karijerni savjetnici“ je projekat Centra za razvoj karijere – CERK, koji se počeo implementirati u 2012.  a nastavak projekta je planiran i u 2013.godini. Naime, riječ je o projektu koji ima za cilj povećanje zapošljivosti mladih, u prvom redu budućih visokoobrazovanih mladih, kroz povećanje njihove konkurentnsti na tržištu rada. Sa dva javna univerziteta u RS kao i privatnih univerziteta i/ili fakulteta su izabrani predstavnici studenata koji su nakon obuke postali certifikovani vršnjački karijerni savjetnici, koji će zatim vršiti obuke iz kvalitativne pripreme za tržište rada, te kontinuirano distribuisati informacije na svom fakultetu i u okviru svoje lokalne zajednice. Taj dio do sada nije postojao u RS i predstavlja inovativan način povećanja zapošljivosti mladih na ovom prostoru.

Projekat će rezultirati u prvom redu povećanom informisanošču studenata toko studija o stanju i potrebama na tržištu rada i njihovim višim uključivanjem u različite programe i projekte neformalnog i dopunskog obrazovanja a krajnji rezultat bi trebao biti kreiranje mini karijernih centara na fakultetima/univerzitetima sa kojih budu dolazili vršnjački karijerni savjetnici. Druga faza projekta bi bila kampanja javnog zagovaranja za uvođenje više praktičnog rada tokom procesa obrazovanja čime se direktno povećava zapošljivost mladih kao i njihova efektivnosti i produktivnost što u budućem periodu utiče pozitivno na poslovanja njihovih budućih poslodavaca.

VKS-partneri