Kako napisati CV?

0
7604

Šta je biografija – curriculum vitae?

Biografija ili na latinskom Curriculum Vitae (curriculum – pregled ; vitae- život) je lična prezentacija koji sadrži vaše kvalifikacije, sposobnosti i iskustva, te daje uvid u vaš profil, ambicije i buduće planove.
Na portalu www.Posao.ba možete skinuti primjer biografije u .pdf formatu, a u okviru svog korisničkog računa možete pohraniti skenirane i druge dokumente u elektronskoj verziji.
Danas je biografija dokument koji je obavezan dio skoro svake prijave za posao. Svrha biografije je da vas na najbolji način predstavi poslodavcu, te da dovede u vezu vaše kvalifikacije, iskustva i sposobnosti sa zahtjevima pozicije na koju aplicirate. Ona je vaš najvažniji marketinški alat, kojim dokazujete da ste pravi čovjek za određeni posao.
Cilj vaše biografije je na prvom mjestu podizanje vaše cijene kod potencijalnog poslodavca. Poslodavci žele biografiju iz koje se vidi šta kandidat može, koliko je on sposoban i kopetentan i zašto bi baš tog kandidata trebalo pozvati na intervju.
Tradicionalno, biografija sadrži pregled vašeg obrazovanja, radnog iskustva i interesa. Pokazuje zašto vi odgovarate ili neodgovarate određenoj poziciji. Na drugom mjestu, biografija daje mogućnost da se predvidi vaš uspjeh u budućnosti, i to na osnovu onoga šta ste u prošlosti postigli.
Imajte na umu da je biografija je kratak prikaz, a ne autobiografija. Ako budete pozvani na intervju, dobićete šansu da više govorite o detaljima.
Bez obzira da li ste na početku karijere, u potrazi za prvim poslom, da li tražite nove izazove ili pak bolje uslove, pisanje biografije predstavlja prvi i osnovni vid komunikacije s potencijalnim poslodavcem. Biografija je najčešće vaša jedina propusnica za intervju pa se potrudite da je nabavite na vrijeme!

Česti problemi u pisanju biografije

Ukoliko dosada niste stekli radno iskustvo , težište vaše biografije treba da bude na sekcijama o profilu i obrazovanju. Predstavite sebe kao osobu koja umjesto iskustva nudi mogućnost rada pod težim uslovima, mogućnost putovanja, fleksibilnost i želju za usavršavanjem. U sekciju o obrazovanju detaljno predstavite sve informacije koje opisuju vaš obrazovni razvoj i usavršavanje. Možete predstaviti razne aktivnosti tokom obrazovanja koje se mogu tumačiti kao neki vid iskustva.

U sekciji radnog iskustva u biografiji imate periode bez posla? Dajte poslodavcu do znanja da iako ste bili nezaposleni, da ste se za to vrijeme profesionalno usavršavali – kursevi, stručna literatura. Nikako nemojte periode bez posla pravdati ličnim i porodičnim problemima.

Šta uraditi ako ste otpušteni sa prethodnog posla – da li to navesti u biografiji? Najbolje je da ovu činjenicu uopšte ne pominjete. Međutim, ukoliko prilikom intervjua dođe do konkretnog pitanja o razlogu prestanka rada, objasnite o čemu se radi. U slučaju da je ipak do otkaza došlo vašom krivicom, ukažite na to da ste se pokajali i objasnite na koji način radite na tome da ispravite grešku.
Vaša biografija ne zadovoljava u potpunosti zahtjeve željene pozicije? Shvatite da niko nije savršen! CV je marketinški dokument, a ne pravni u kome ste dužni definisati sve detalje potanko. Nikako ne treba lagati, ali možete izostaviti informacije koje mogu imati negativne posledice na konkursu ili kasnije na intervjuu. Ne iznosite podatke i ne govorite o onome što ne možete, već samo ono sto možete.
Iz vaše biografije je vidljivo da ste imali brojna privremena zaposlenja i rad u raznim strukama. Ovo poslodavca može navesti na zaključak da se ni u ovoj firmi nećete mnogo zadržati ili pak da nemate jasnu viziju razvoja vaše karijere. Problem možete rješiti tako što neka zaposlenja nećete navesti, naročito oka koja nisu u skladu sa pozicijom na koju konkurišete, ili tako što ćete istaći one poslove ili uopšte vještine koje ste stekli da koji mogu biti poželjni na novoj poziciji. Fokusirajte se na sekciju o profilu, i pojasnite da vam je najvažniji profesionalni cilj dugoročno zaposlenje, da imate sposobnost brze adaptacije, te da volite rad sa ljudima i nove izazove.

Ne izjašnjavajte se o očekivanoj plati u biografiji ili u popratnom pismu. O takvim detaljima se govori isključivo na intervjuu, nakon što i vi dobijete ukupnu sliku o poslu koji trebate obavljati. Nikako ne možete očekivati da poslodavac procjeni koliko vaš rad vrijedi prije nego se predstavite.

Nikako ne pišite i ne govorite loše o prethodnim poslodavcima, jer budući poslodavac može steći utisak da biste tako pričali i o njemu po prestanku saradnje.

Nakon što ste više puta provjeli ispravnost svoje biografije, zamolite takođe i prijatelja ili kolegu ga provjere. Često se dešava da uprkos detaljnom pregledu previdite određene greške.

Kako napisati biografiju?

Mnogi prave grešku misleći da je biografija stvar formalnosti i površno pristupaju njenom pisanju. Sasvim suprotno, biografija je vaša „reklamna brošura“.

Ona je profesionalni oblik komunikacije koja kao takva mora biti sistematična, informativna i koncizna. Poslodavci mogu primiti i preko stotinu različitih biografija između kojih treba izabrati tek pet do deset kandidata koji će pristupiti intervjuu ili biti pozvani na testiranje.Vaša biografija će osobi koja je čita dati uvid u to kakva ste osoba, šta ste radili ili šta bi ste to mogli raditi, na koji način biste mogli doprinijeti njegovoj kompaniji i kako biste se uklopili u postojeći tim zaposlenika.

Činjenica je da poslodavci čitanju vaše biografije ili molbe u prosjeku posvete manje od minute! To znači da informacije koje ih zanimaju o vama moraju biti vidljive i pri letimičnom pregledu.

Neuredno sastavljen dokument, nejasne informacije, gramatički netačan tekst, isticanje nepotrebnih detalja, ali i nedostatak „lične note“ u obraćanju budućem poslodavcu, neće vas učiniti interesantnim kandidatom.

Ne postoji jedinstveni obrazac pisanja biografije, ali iz mnoštva smjernica možete uvažiti one koje vam mogu pomoći da lakše napravite potrebni dokument. Pitanja koja će vam biti postavljena na intervjuu bazirat će se u velikoj mjeri na informacijama koje ste naveli u biografiji. Jako često se događa da kandidati na intervjuu nisu sigurni da li su nešto naveli u biografiji ili nisu! Imajte na umu da biografija nikada nije gotova.
Preporučujemo vam da za svaki novi posao napravite novu biografiju ili napravite reviziju posljednje. Neophodno je biografiju dopuniti sa novim podacima koji mogu biti relevantni za novu poziciju i novu kompaniju.
Neka od nepisanih pravila pri pisanju biografije su i sljedeća:
pišite biografiju na računaru, i budite obazrivi u pogledu odabira boja, fontova i posebnih efekata,
napravite tablični prikaz biografije (lični podaci, edukacija, radno iskustvo…)
informacije o edukaciji i radnom iskustvu navedite u obrnutom hronološkom redu (od posljednjeg ili trenutnog do onog najstarijeg)
biografija ne smije biti preduga i neophodno je paziti na gramatičku tačnost i stil pisanja.


Biografija ima najveće šanse ako zadovoljava sljedeće kriterije:
potpuna (sadrži sve informacije koje se traže u oglasu),
kratka i jasna, ne duža od stranice ukoliko za to stvarno nema potrebe
strukturirana i pregledna,
sadrži stvari koje privlače pažnju (kao veza sa firmom),
ispravna (sadrži najaktuelnije podatke),
poslovno je napisana.

Najčešće greške prilikom prijavljivanja na posao

Često kandidati prilikom prijavljivanja na oglas za posao prave greške koje ih već od samog početka lišavaju mogućnosti daljnjeg razmatranja. Takve greške su obično rezultat nemara, nedovoljne informiranosti ili brzopletosti.

Kao standardne greške javljaju se nepotune informacije, tako na primjer veliki broj kandidata zaboravlja posebno naznačiti za koju poziciju se prijavljuje. Prije nego pošaljete biografiju i popratnu dokumentaciju provjerite da li ste naveli naziv pozicije za koju aplicirate.

Nenavođenje pozicije za koju se konkuriše, može biti poseban problem kad su u pitanju agencije za zapošljavanje ili veće kompanije, gdje u isto vrijeme postoji po 20 ili više otvorenih konkursa, tako da osobe koje primaju prijavu nisu u mogućnosti da znaju za koju poziciju se kandidat prijavio.

Imajte na umu da neistinite i netačne informacije nisu stvar koju će vaš poslodavac tolerisati. Problem nepoznavanja nekog kompjuterskog programa nećete riješiti ako napišete da ga savršeno znate. Vaša laž može biti otkrivena već na razgovoru za posao, a poslodavac svakako provjeriti vaše preporuke ili tražiti certifikate ili potvrde.

Kandidati vrlo često šalju i informacije lične prirode ili neadekvatne fotografije koje su potpuno irelevantne za budućeg poslodavca. Na primjer, u nedostatku adekvatne fotografije kandidati dostavljaju grupne slike sa različitih okupljanja ili proslava, ili pak u biografiji daju opširne informacije o porodici.

Najčešći propusti se javljaju kod opisa prethodnog radnog iskustva. Ako ste naveli naziv prethodnog radnog mjesta, obavezni ste navesti u nekoliko stavki aktivnosti koje je to radno mjesto podrazumevalo. Obavezno navedite i djelatnost preduzeća u kojem ste radili, jer ukoliko se radi o malom preduzeću, slabe su mogućnosti da će poslodavac znati o kakvom se preduzeću radi.
U biografiji ili u popratnoj dokumentaciji nikada ne navodite očekivana visina zarade, rok u kome ste spremni početi raditi ili bilo kakve izričite zahtjeve. Ovakvi detalji se dogovaraju isključivo na razgovoru za posao, osim ukoliko poslodavac izričito ne zahtjeva navođenje ovih podataka u prijavi.

Kod prijema prijava putem e-maila kandidati često zaborave staviti dokumente u prilog, te pošalju prazan e-mail ili e-mail u kojem se nalazi samo prilog bez popratnog pisma ili bilo kakvog objašnjenja.

Veliki dio ovih grešaka rezultat je nemara i neinformisanosti kandidata, ili jednostavno ignorisanja pravila vezanih za način prijave na konkurs. Pored toga, uzrok je i činjenica da kandidati istu biografiju šalju na sve konkurse za posao umjesto da biografiju adaptiraju potrebama konkretnog konkursa.

Potrudite se da to ne bude vaša praksa – pazeći na osnovna pravila šanse da budete pozvani na razgovor za posao se biti veće!

Korisni savjeti

Koristite formalne (ozbiljne) fontove ali ne one koji se prečesto koriste kao što je „Times New Roman“. Najadekvatnije bi bilo da koristite „Tahoma“, „Verdana“ ili sl. Koristite jednu vrstvu fonta za cijeli CV! Veličina fonta je najbolje da bude 12, za podnaslove cijelina 14.

Navodite po principu teza. Buleti nisu potrebni.

Ne koristite previše riječ ja. Pišite ili u trećem licu ili u formi pasiva (npr. „Posjedujem vozačku dozvolu“ ili „Završena tehnološka škola…“ a ne „Ja vozim…“).

CV mora zadržati ozbiljnost. Nemojte unositi žargone i šale u CV.

Prekontrolšite gramatičku i pravopisnu ispravnost CV. Pročitajte CV prijateljima ili porodici – da Vam ukažu na eventualne greške, kako gramatičke i pravopisne tako i suštinske.

Ÿ  Pročitajte svoj CV prije odlaska na intervju da bi ste se spremili za pitanja jer većina pitanja se odnose na djelove CV. Skoro svaki intervju kreće s pitanjem iz CV.

Nastojte da CV ne bude predug, obično jedna do dvije A4 strane. Ukoliko ste imali izuzetno radno i obrazovno iskustvo nastojte da ga ograničite na četiri strane (eksperti i sl.).

Fotografija najčešće nije nužna. Ukoliko se odlučite da ju postavite potrudite se da bude riječ o fotografiji na kojoj ostavljate dojam ozbiljne osobe.

Potencijalne preporuku slobodno napomenite kroz svoj CV!

Ÿ  Ukoliko se prijavljujete na posao online i CV šaljete mejlom kao npr Word doc tada taj fajl nazovite po svom imenu (npr. CV_MirkaMarkovic ili Bigrafija.DenisBabic).

Budite svjesni da i kada je biografija „savršena za određen posao“ to ne mora značiti da neko drugi nema i bolju biografiju. Ipak, biografija Vas samo odvodi do itnervjua koji je najčešće najbitniji dio selekcije kandidata.

Nikako ne šaljite isti CV na sve konkurse! Uvjek ga prilagodite za posao na koji aplicirate.

Kako napisati dobro popratno pismo?

Šta je popratno pismo?

Popratno pismo (eng.cover letter) je dokument koji prilažete uz biografiju kada se prijavljujete za posao. Često se ovaj dokument zove „molba za zaposlenje“, motivaciono pismo“ ili „prijava“, ali bez obzira na naziv, funkcija ovih dokumenata je identična. Oni trebaju poslodavcu prenjeti prvu i najvažniju informaciju – da ste vi prava osoba za oglašeno mjesto!

Kako napisati popratno pismo?

Popratno pismo ima formu pisma i strikno određenu strukturu, a zapravo predstavlja uvod u vaš CV i praktično vašu ponudu firmi kojoj se obraćate.

U pravilu je popratno pismo veoma kratko i koncizno, i sadrži maksimalno od 200 do 250 riječi. Primarni cilj popratnog pisma jeste da uvede u vaš CV, te da ukaže na neke elemente koji nisu predstavljeni u pravom svijetlu u vašem CV-u. Ipak, imajte na umu da pored navedenog, popratno pismo nema striktno određenu sadržinu, te da je dobro popratno pismo uvijek lično.

Bez obzira da li se javljate na oglašeno radno mjesto ili se predstavljate firmi s molbom da vas uvrste u svoju bazu podataka potencijalnih posloprimaca, popratno pismo mora jasno izražavati vaše sposobnosti, kompetitivne prednosti i potencijalan doprinos budućoj firmi.
Forma je ista kao i za poslovno pismo: vaša adresa i kontakt informacije dolaze ispod vašeg imena, u gornjem uglu stranice. Ispod toga, sa lijeve strane, navodite ime osobe kojoj se obraćate, njenu funkciju i organizaciju u kojoj radi. Mnogo je lakše ukoliko znate ime osobe kojoj pišete, te vam preporučujemo da pokušajte da ga saznate, a u slučaju da to nije izvodljivo pismo adresirajte na direktora kadrovske službe, odnosno direktora odjela za upravljanje ljudskim resursima.
Ukoliko ne znate ime ili pol osobe kojoj pišete pismo možete početi sa „Poštovani gospodine ili gospođo“ (eng. Dear Sir or Madam) ili pak sa „Svima na koje se odnosi“ (To Whom It May Concern) ako znate da će vaše pismo čitati više ljudi u kadrovskoj službi. Pismo možete završiti riječima sa „Sa poštovanjem“ ili „Ostajem s poštovanjem“,  ili „Srdčan pozdrav“ (ukoliko ste krenuli pismo „S poštovanjem“) ili pak nekim drugim pozdravom.

Stuktura. Popratno pismo idealno ne treba da ima više od četiri paragrafa. U prvom naglašavate za šta aplicirate i gdje ste dobili informacije o poslu. Cilj poslednje jeste da naglasi vašu spremnost za intervju. U drugom paragrafu navodite kvalifikacije i vještine koje posedujete i koje vas čine pravom osobom za taj posao. Pažljivo pročitajte oglas, odredite potrebne kvalifikacije i provjerite još jednom da li ste vi prava osoba za taj posao. Nemojte samo navesti da posjedujete kompetencije i vještine nego navedite i dodatno obrazloženje. Najbolji način je da počnete sa vašim prethodnim iskustvom i kako ste razvili kvalifikacije i vještine koje posedujete.

Treći paragraf pokazuje zašto želite taj posao, i zašto želite da dobijete znanja koja pruža taj posao. Treba da ostavite utisak da vi možete pružiti poseban doprinos konkretnoj firmi, a da zauzvrat dobijate određenu satisfakciju. Posle četvrtog paragrafa ostavite nekoliko praznih redova.
Zaključite pismo tražeći intervju sa poslodavcem, i precizno napišite kada i kako vas mogu kontaktirati. Ne zaboravite da ostavite prazan prostor za vaše ime i prezime, te da se potpišete hemijskom olovkom ukoliko vašu aplikaciju šaljete poštom.

Prije nego započnete pisanje popratnog pisma razmislite dobro o onome što želite, i kakve su zaista vaše kompetencije i vještine. Vaše iskustvo, obrazovanje ili poznavanje stranih jezika može uticati na to da vaš profil odgovara zahtjevima radnog mjesta za koje konkurišete. Stoga već na samom početku istaknite ono što smatrate svojom najvećom prednošću.

Popratno pismo pokazuje koliko ste motivisani za rad, ali ono je ujedno mogućnost da se dobro “prodate”, odnosno da ubjedite firmu da ste joj baš vi potrebni. Prilikom konkurisanja za posao nemojte biti isuviše skromni, objasnite na najbolji način zašto ste “kao rođeni” za to radno mjesto.

Prilikom pisanja obraćate se konkretnom poslodavcu, tako da popratno pismo mora biti pisano ciljano.

Informišite se o poslovanju firme i nastojte što preciznije shvatiti što se očekuje od budućeg zaposlenika kako bi adekvatno i jasno naveli potrebne informacije. Dakle, vi trebate razumjeti konkretne zahtjeve posla, viziju i ciljeve firme i naglasiti ono što bi firma dobila ako zaposli vas, a ne nekog drugog kandidata.

U pismu poslodavcu nudite konkretan doprinos, jer poslodavci očekuju da pokažete da posjedujete upravo one kvalitete koji su njima potrebni. Pazite da ne pretjerate u isticanju svojih prednosti jer je popratno pismo profesionalni oblik komunikacije, i izlaženje iz okvira profesionalnog obraćanja nije poželjno.

Za razliku od biografije, u popratnom pismu koristite potpune rečenice, tako da će i sam stil pisanja reći puno o vama. Imajte na umu da je poželjno da pismo sadrži i određenu „ličnu notu“. Ne ponavljajte informacije navedene u biografiji, naglasite informacije koje niste naveli ili one koje zbog sažetosti biografije nisu došle do izražaja.

Često se događa da prilikom prijavljivanja na konkurs ili oglas, posloprimci započnu pismo sa rečenicom “Javljam se na Vaš konkurs…“, bez da navode naziv radnog mjesta, odnosno poziciju za koju apliciraju. Agencije koje se bave zapošljavanjem i firme koje samostalno oglašavaju slobodna radna mjesta često imaju više od jednog otvorenog konkursa, stoga obavezno navedite radno mjesto, odnosno naziv pozicije za koju aplicirate.

Sadržaj popratnog pisma treba biti podjeljen u paragrafe, i ne treba biti duži od jedne stranice.

Sajveti preipremljeni u saradnji s Posao.ba portalom.


Zajednički evropski referentni okvir za jezike (CEFR)

CEFR je evropski sistem preporuka za učenje jezika, izdat od strane Vijeća Evrope. Ovaj međunarodno priznati sistem opisuje znanje jezika u tri osnovne kategorije:

A – Osnovno poznavanje jezika

B – Nezavisno poznavanje jezika

C – Vrsno poznavanje jezika

koje se dalje dijele na 6 nivoa. Svaki nivo opisuje ono što bi osoba koja ga je savladala trebala biti sposobna da radi u pogledu svih vještina jezika:

A1

Razumije i koristi poznate svakodnevne izraze i veoma jednostavne fraze koje su usmjerene ka zadovoljenju konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge i može postaviti i odgovoriti na pitanja koja se tiču ličnih podataka kao što su mjesto boravka, ljudi koje poznaje i stvari koje posjeduje. Komunicira na jednostavan način pod uslovom da druga osoba govori polako i jasno i da je spremna da pomogne.

A2

Razumije rečenice i često korištene fraze koje se odnose na oblasti od neposredne važnosti (npr. veoma jednostavne lične i porodične podatke, u vezi kupovine, lokalne sredine, zaposlenja). Može komunicirati u okviru jednostavnih i rutinskih zadataka koje zahtjevaju jednostavne i neposrednu razmjenu informacija o poznatim i rutinskim temama. Može opisati na jednostavan način aspekte svog odgoja, bliskog okruženja i pitanja od velike važnosti.

B1

Razumije osnovni smisao jasnih i standardnih pojmova vezanih za teme koje se redovno susreću na poslu, školi, slobodnom vremenu, itd. Može se nositi sa većinom situacija koje se mogu javiti na putovanjima u oblastima u kojima se govori taj jezik. Može napisati jednostavan tekst o poznatim temama ili koje su od ličnog interesa. Može opisati iskustva i događaje, snove, nade i ambicije i sažeto dati razloge i objašnjenja o mišljenju i planovima.

B2

Može objasniti glavne ideje kompleksnog teksta o konkretnim i o apstraktnim temama, uključujući i stručnu raspravu u oblasti uže profesionalne specijalizacije. Komunicira na stepenu fluentnosti i spontanosti koji čini interakciju sa nekim kome je taj strani jezik maternji sasvim mogućim bez napora za bilo kojeg od sagovornika. Može napisati jasan, detaljan tekst o širokom spektru tema i objasniti tačku gledišta o zadatoj temi dajući prednosti i nedostatke različitih alternativa.

C1

Razumije širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova, i prepoznati implicitno značenje. Izražava se fluentno i spontano bez mnogo očiglednog razmišljanja o izboru vokabulara. Koristi jezik fleksibilno i efektno u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Može napisati jasan, dobro osmišljen, detaljan tekst o kompleksnim temama, koji pokazuje svjesnu upotrebu organizacionih šema, konciznost i koherentnost.

C2

Razumije bez poteškoća sve što je rečeno ili pročitano. Može sumirati informaciju iz različitih izgovorenih ili pisanih izvora, rekonstruišući rasprave i verzije u potpunosti. Izražava se spontano, veoma fluentno i precizno, diferencirajuci semantičke nijanse čak i u najsloženijim situacijama.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.